S poradkyní v oblasti sportovní psychologie tom, proč dlouhé běhy …

 Tisce ech si uspodaly ivot tak, aby mohly hodiny denn bhat. A bhn na opltku uspodalo ivot jim. Vechno tohle se dje s jedinm clem: ubhnout maraton. A jak dokld text Ti tdny a je to z Respektu 17/2014, poet tch, kte chtj zdolat magickou vzdlenost 42 195 metr, stle stoup. "Na nich se nemus lovk tolik vydat. Nemus pekonvat krizi, nemus pekonvat sm sebe - proto nepin takov uspokojen," vysvtluje poradkyn v oblasti sportovn psychologie Veronika Balkov, pro spoust lid nesta men trat.

m si vysvtlujete, e poet lid, kte chtj zabhnout maraton, se neustle zvyuje? Je to jen mdn zleitost, nebo me bt pina i jin?
Mdia maraton hodn popularizuj, hlavn od doby, co se bh Prask plmaratn a astn se ho znm osobnosti. Ale hlavn si myslm, e lid maj potebu nco zat, neho dosahovat, zavat spch a pekonvat se. Dvm to do souvislosti s dnen dobou, kdy v prci asto k seberealizaci ani pocitm spchu nedochz - lid jsou sp pod tlakem, jsou od nich poadovny velk vkony a zrove maj obavu o ztrtu zamstnn. To ve vede k tomu, e maj zvenou potebu se nkde odreagovat a tyto negativn pocity si kompenzovat. Navc je zejm, e vsledek v bhu zvis jen na nich samotnch. Na jejich pprav v rmci trninku, na strav i dalch vcech. Take vd, e vloen energie se jim nsledn vrt.

A pro jim nesta bh na krat vzdlenosti?
Na nich se nemus lovk tolik vydat. Nemus pekonvat krizi, nemus pekonvat sm sebe - proto nepin takov uspokojen. Je to podobn jako princip adrenalinovch sport, kter funguje na tzv. zvratov teorii emoc. Jde o to, e muste prot vt i men strach, aby pak o to vt byla nsledn euforie, kter se dostavuje po zdoln tk pekky. Proto tedy dlouh bhy typu maraton, kde si musm tzv. shnout na dno, abych nsledn zail pocit tst, spchu a radosti. Navc je znmo, e pi dletrvajc pohybov aktivit, dochz k vyluovn inn ltky - endorfinu, kter je nazvn jako "hormon tst". Ten potom navozuje dobr pocit, pohodu, optimismus. Pravideln bhn pomh sniovat napt, navu, deprese, naopak dodv energii a dobrou nladu.

Mus mt lovk njakou konkrtn povahu i rys, aby se na dlouh bhy dal?
Troufm si ci, e bychom mezi jedinci, kte bhaj maratony i plmaratny, nali irokou klu typ s nejrznjmi temperamenty a osobnostnmi rysy. Urit jsou potebn voln vlastnosti, vytrvalost a sebekontrola.

Podle statistik m nadpolovin vtina maratonsk bc v esku vysokokolsk vzdln…
Jedinec s vysokokolskm vzdlnm si doke velmi dobe vyhodnotit, jak vhody m bhn - zlepuje tzv. well-being, zlepuje fyzickou kondici, d se provozovat kdykoliv a kdekoliv a tm nic to nestoj. Zrove m velmi asto sedav zamstnn, kde jsou na nj zven poadavky na vkon, spousta starost a kol, kter si asto odnej i z prce dom. Je tedy poteba tento zpsob fungovn njakm zpsobem kompenzovat.

Existuj pesn poznatky, co se s psychikou lovka dje po nkolika hodinch bhu?
To samozejm zle na povaze, na okolnostech, na tom, jak zvolil tempo atd. Vtinou se ale bci shoduj, e kolem ptatictho kilometru zavaj nejvt krizi, kdy tlo tuhne, bol a nechce dl pracovat. To je moment, kdy se mus projevit ve zmnn vlastnosti.

Pokud tento stav pekon, m tzv. vyhrno a zav pocit radosti. Zkuen bci u navc vd, jak se svou psychikou, resp. pozornost bhem zvodu pracovat; kdy a emu maj svou pozornost vnovat. A by se to mohlo zdt, maraton nen o tom, e pi bhu myslte na to, kam pojedete na dovolenou nebo co dobrho si o vkendu uvate. m lpe prci s pozornost zvldte, tm lpe bte.

Je tedy mon se na maraton njak psychicky pipravit?
Psychologick pprava na maraton samozejm mon je, ale to by bylo na cel lnek. Jednm ze zkladnch krok je vytven taktiky, plnu a rozvren sil.

Leave a Reply