UiB-forskning i spagat

Norge har forskningsmiljøer i toppklasse innenfor biologi, medisin og helsefag, men kunne med fordel utnyttet de nasjonale helseregistrene og biobankene enda bedre. Slik konkluderer Forskningsrådet etter at over 60 internasjonale fagekspertene i løpet av 2011 har evaluert norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning på oppdrag fra Forskningsrådet.

Nærmere 400 forskningsgrupper er gått etter i sømmene, 85 av disse ved UiB. Undersøkelsen er den største som har vært gjennomført i Forskningsrådets regi noensinne.

Karakterene ved UiB spriker veldig: seks av gruppene får beste karakter, fem av dem får den dårligste karakteren. Ti av gruppene når nesten opp til toppkarakter.

Hyggelig bekreftelse
De to forskningsgruppene ved Senter for internasjonal helse som ble evaluert fikk begge beste karakter.

– Vi er veldig fornøyd med evalueringen. Det er en bekreftelse på av vi gjør noe riktig, sier senterleder Rune Nilsen.

Nilsen tror at de gode evalueringene skyldes at senteret har rekruttert mange gode forskere siden de startet i 1988 samt gode institusjonelle partnerer i lavinntektsland. Han er likevel bekymret for fremtiden når flere av de mest erfarne forskerne går av med pensjon om fem-seks år.

– Grunnlaget for dagens suksess er et sterkt eierskap fra UiB sentralt i perioden 1988 og utover 90-tallet. Senere har de institusjonelle kjerneressursrammene vært begrenset. Midlene vi har fått inn har kommet ved egne prosjektsøknader til NFR, EU og andre. Vi håper at vi kan få en form for rammebevilgning for å sikre nivået fremover, sier Nilsen.

Senter for internasjonal helse har blant annet søkt om å bli Senter for fremragende forskning. 

Mangler økonomien
Instiutt for kirurgiske fag er blant instituttene ved UiB som kom aller dårligst ut i evalueringen.

– Vi er selvsagt skuffet, men vi gjorde det tross alt bedre enn forrige evaluering i 2003. Nå har vi flere publikasjoner og doktorgrader. Noen miljøer som fikk «Weak» forrige gang har havnet midt på treet, sier instiuttleder Leiv Magne Hove.

Han mener at kirurgiske fag har blitt nedprioritert i mange år på UiB og at det må en større økonomisk satsning til for å løfte den kirurgiske forskningen.

Hove sier at det dårlige resultatet i stor grad skyldes lønnsforskjellene mellom universitet og sykehus. Det er svært vanskelig å rekruttere professorer til instituttet og danne stabile forskningsgrupper. De fleste velger høyere lønn som kirurger på sykehusene. En professorstilling er ofte den dårligst betalte stillingen på en avdeling.

– I mine seks år som instituttleder er det ingen som har villet bli ansett i en hundre prosent professorstilling, sier Hove.

Størrelse teller
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har ti forskningsgrupper som er blitt evaluert. Karakterene svinger fra «Very Good to Excellent» til «Fair to Good».

– Jeg synes disse evalueringene er svært nyttige. De gir oss gode objektive tilbakemeldinger. Vi skal lese rapportene kritisk og bruke dem strategisk til å forbedre oss, sier dekan Dag Rune Olsen.

I evalueringen gjør større forskergrupper det gjennomgående bedre enn små. Kritisk masse i forskningsgrupper bør oppnås gjennom samarbeid på tvers av institusjonene, er en av konklusjonene etter evalueringen.

– At vi fikk kritikk for at vi hadde mange små grupper er noe vi hadde ventet oss, sier instituttleder Per Einar Binder ved Institutt for klinisk psykologi.

De to forskningsgruppene som fikk karakteren «Weak» i rapporten er veldig små grupper. Binder mener at det svarer seg å slå sammen forskningsgrupper for å gjøre det bedre fremover.

– Vi er allerede i gang med å slå sammen Group for Qualitative Research on Mental Health og Performance Anxiety Research and Qualitative Clinical Sutdies, forteller Binder.

Selv om store forskningsgrupper jevnt over gjør det bedre enn små mener Binder at evalueringspanelet kanskje har lagt litt for stor vekt på størrelse.

– Det kan virke litt merkelig når en gruppe får gjennomgående meget positiv omtale av sin forskning, men blir trukket i karakter på grunn av størrelse,sier Binder.  

Nasjonale utfordringer
Rapportene er laget av sju grupper som har sett på hver sine fagfelt. Lederne av disse gruppene har gått sammen og laget en overordnet rapport som peker på gjennomgående utfordringer for biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i Norge.

En konklusjon er at en større andel av offentlig forksningsfinansiering bør være øremerket åpne arenaer.

– I dag går 10-20 prosent av Forskningsrådets midler til åpen arena og forskerinitiert forskning. Det gir ikke forskernes kreativitet stort nok spillrom til å bli den motoren i norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning den kunne vært, heter det i rapporten.

Samtidig peker fagekspertene på at institusjonenes basisfinansiering i større grad må kunne brukes strategisk. Innenfor molekylærbiologi går det for eksempel et sterkt skarpt skille mellom miljøer som lykkes i å allokere ressurser og personer til lovende forskningsområder – og de som ikke har lykkes med dette, skriver det ene panelet i sin delrapport.

En annen utfordring er at Norge mangler en god og forutsigbar karrierevei for unge forskere. Evalueringskomiteen anbefaler å opprette flere stillinger mellom postdoktor- og professorstillinger både ved universitetene og universitetssykehusene, og å åpne flere karriereveier for unge forskere.

Likestilling er et annet tema som løftes frem: Til tross for at kvinner er godt representert blant doktorgradskandidatene på mange fagområder, er det få kvinner i senior- og professorstillinger.

Alle UiB-karakterene
I faktaboksen til høyre ser du hvordan karakterene skal tolkes. Her er karakterene til de evaluerte forskningsgruppene ved UiB:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Institutt for biologi

 • Microbiology: Very Good to Excellent
 • Developmental Biology: Very good to Exellent
 • Fish Health: Very good to Exellent
 • Marine Biodiversity: Good to Excellent
 • Behavioural Evolutionary Ecology: Very Good
 • Fisheries Ecology Aquaculture: Good to Very Good
 • Modelling Evolutionary Fisheries: Good to Very Good
 • Ecologial Environmental Change: Good

Molekylærbiologisk institutt

 • Computational Biology Unit: Very Good
 • Department of Molecular Biology: Fair to Good

Det medisinsk-odontologiske fakultet:

Institutt for klinisk medisin

 • Section for Medical Genetics and Molecular Medicine: Excellent
 • Section for Neurology: Excellent, Very Good and Good
 • Bergen diabetes research group: Very Good to Exellent
 • Norwegian Competence Center for Sleep Disorders: Very Good
 • Bergen gynecologic cancer research group: Very Good
 • Section of Psychiatry: Good
 • Clinical fetal physiology research group: Good
 • Research group for pediatric follow-up studies: Good
 • Section for ophtalmology: Fair to Good
 • Research group for congenital heart and vascular physiology: Weak

Institutt for indremedisin

 • LOCUS for Homocysteine and Related Vitamins: Excellent
 • Bergen Respiratory Research Group (BRRG): Very Good to Excellent
 • Section for endocrinology: Very Good to Excellent
 • Bergen Cardiology Research Cluster (BECARE): Very Good
 • Hemathology- Oncology group: Very Good
 • Lipid Research Group: Good to Very Good
 • Renal Research Group: Good
 • Section for gastroenterology: Good
 • Section for infectious diseases: Good

Institutt for biomedisin

 • Translational Cancer Research: Very Good
 • Biorecognition: Very Good
 • Cellular Networks Group: Very Good
 • Cellular Dynamics Communication: Good
 • Matrix Biology: Good
 • Neurotargeting: Good
 • Translational Signaling Group: Good
 • Molecular Imaging Center (MIC): Good
 • Proteomics Unit (PROBE): Good

Gades institutt

 • Inflammation: Very Good to Excellent
 • Infection: Good
 • Cancer: Fair to Good

Institutt for kirurgiske fag

 • The norwegian arthroplasty register (NAR): Good
 • Bergen experimental surgery team – Anesthesiology: Fair to Good
 • Diagnostic imaging: Fair (and som parts are Good)
 • Neuro oncology research group: Fair
 • Bergen upper-extremity research cluster: Fair
 • Surgical outcome reserach group: Weak
 • Bergen experimental surgery team- Thoracic Surgery: Weak

Institutt for klinisk odontologi

 • Biomaterial: Good
 • Tissue engineering : Good
 • Oral infections and inflammation: Fair
 • Patient and community based clinical dental research: Fair

Senter for internasjonal helse

 • Child health and nutrition group: Exellent
 • HIV/TB research group: Exellent

Institutt for samfunnsmedisin

 • Registry-based research group: Very Good to Exellent
 • General practice: Very Good
 • Global health: ethics, economics culture: Very Good
 • Occupational and enviromental medicine: Good to Very Good
 • Physiotherapy research group: Good to Very Good
 • Nursing science: Fair to Good
 • Genetic counselling: Too early for assessment

Det psykologiske fakultet:

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • Bergen fMRI-group: Excellent
 • Bergen Cognition and Learning Group: Good to Very Good
 • Research Group on Experimental and Clinical Stress: Fair

Institutt for klinisk psykologi

 • The Bergen Group for Treatment Research: Very Good
 • Group for Qualitative Research on Mental Health: Fair to Good
 • The Bergen Relational Theory and Psychotherapy Research Group: Fair
 • Performance Anxiety Research and Qualitative Clinical Studies: Weak
 • Trauma Psychology Research Group: Weak

Institutt for samfunnspsykologi

 • FALK/Bergen Bullying Research Group: Very Good
 • The Operational Psychology Research Group: Good to Very Good
 • Society and Workplace Diversity Research Group: Good
 • Bergen Laboratory for the Study of Decision, Intuituin, Conscuousness and Emotion: Fair to Good
 • Bergen Judgement and Decision Making and Social Cognition: Fair
 • Social Norms and Interaction: Weak to Fair

HEMIL-senteret

 • Social influence processes of adolescent health (SIPA): Fair to Good
 • Multicultural venues in health and education (MC Venues): Fair

Universitetsmuseet i Bergen:

De naturhistoriske samlinger

 • Biosystematic Research Group (BRG): Very Good
 • Phylogenetics, Systematics Evolution (FSE): Good
 • Palaeoenvironmental Research Group (PALAE): Good

Uni Research:

Uni Sars Centre

 • Sars International Centre for Marine Molecular Biology: Excellent

Uni helse

 • The Grieg academy music therapy research centre: Very Good
 • Stress, health and rehabilitation: Very Good
 • Research unit for genral practice in Bergen: Good to Very Good
 • Centre for Child and Adolescent Mental Health: Good to Very Good
 • National centre for emergency primary health care: Fair to Good

Leave a Reply