SVĚT: Psychologie islámské krutosti

Jak nm v zbrech internetovch zpravodajstv ped oima buj a do celho svta se roztk islmsk sttotvornost uezvnm hlav odprcm, ukiovnm nedostaten loajlnch souvrc, kamenovnm znsilnnch, usekvnm d obvinnm, biovnm nedostaten loajlnch, venm homosexul, masakrovnm jinovrc a destrukc jejich kulturnch pamtek a svaty, je na ase pokusit se identifikovat, z jak psychick vady takov lenstv pramen. Vysvtlovat to nkolika stovkami vraednch ver stedovk, blouzniv nesrozumiteln a trav nudn knihy tkliv kvlivch ver inspirovanch poutnmi diny a jeskynnmi halucinacemi u neposta. dn kniha nedoke ke krutosti tohoto kalibru inspirovat nikoho, kdo na tuto inspiraci nen psychologicky naladn. Hitlerv Mein Kampf by nedokzal k nacistickmu dn hromadn inspirovat Skoty nebo vdy a dokonce ani ne samotn Nmce ti desetilet ped nebo ti msce po druh svtov vlce. K tomu byl nutn dostaten velk poet (kritick masa) lid, kte v sob dokzali pekonat zkladn prvky lidskosti a uvit v bohulibost vradn a pijmout je za osobn kol a ivotn posln.

Krutosti bolevismu a nacismu jako nsledek sexuln represe vysvtlil a dokumentoval u v 30. letech minulho stolet Freudv k, rakousk a pozdji americk psychiatr Wilhelm Reich. Tent aspekt plus absenci smyslu pro humor, krsu, lsku, laskavost a soucit identifikoval dnsk psychiatr Nicolai Sennels u dnen evropsk islmsk mldee nakaen memem (mentlnm virem) islmskho totalitarismu. V esk vd se o to s mimodnm spchem pokou docent biologie Martin Konvika strunou knkou esej, bohuel trochu neastn a zavdiv titulovanou Sex, drogy a islm (vydavatel www.lukaslhotan.cz). Ona je toti pedevm strhujc a do hloubky lidsk psychiky a biologickch zkonitost pronikajc studi krutosti pmo zpsoben sexuln repres.

Jako hlavn psychologicky formujc represivn prvky islmu Konvika identifikuje tyto:

Klasick islmsk mysogynie, kter je pedislmskho pohanskho pvodu, jen kornskmi veremi potvrzen. ena je v n majetkem mue, mui ve vem podzen a podazen, k plozen hojnho potomstva a muovu sexulnmu uspokojen stvoen a nemajc nrok na uspokojen vlastn. ena projevujc nezvislost, samostatnost a nepotlaen enstv je brna za prostitutku koledujc si o znsilnn. Z toho pramen i schvlen muskho nsil a pkaz ensk poslunosti. Zkaz veejnho pohybu en bez pbuznho mue nebo bez zneviditelnn kompletnm zahalenm. Nucen manelstv a otcovsk i bratrsk ctnostn vrady neposlunch dvek. Trestn en za vlastn znsilnn. Genitln mrzaen dvek bolestivm a asto ivotu nebezpenm odezem klitorisu a stydkch pysk s elem zbavit je navdy monosti pohlavn rozkoe, kter se i v zpadnch zemch stv v muslimskch komunitch endemickm, postihujcm statisce dvek i pes svou trestnost. Snadnost muskho a nesnadnost enskho rozvodu. Samotn mnohoenstv, kter mui umouje sexuln potchu si omlazovat a do pedofilie. A vrozen neschopnost ctit k enm ctu neprojevitelnou ani k vlastnm poniovanm matkm.

Mnohoenstv je samozejm zrove pinou sexuln frustrace mu zstvajcch na ocet a nadrench na lov nemuslimek. Znsilovn en dnmu mui nepatcch. Ochoty vit v rj pln panen pokorn se oddvajcch bojovnkm padlm ve jmnu Allhov. Segregace en od mu ve vtin sfr veejnho ivota a zkaz veejnch projev musko-ensk intimnosti pidv k frustraci z nedostatku dostupnch en jet frustraci z nemonosti se s enami seznmit. Vyazen pohlavnho vbru a nevyhnuteln astost pbuzenskch satk ji dlouhodob psob evolun zblbnut.

Z nedostatku dostupnch en pramen i rozen sklon k homosexualit, kter je ale zrove trestn, ili nebezpen. Pidnm zkazu alkoholu, hudby, divadla a prakticky veker veejn zbavy si islm z frustrovanch mladk vytv trval vzteklouny, jim sta mlo, aby se promnili ve vrahouny. Ty pak petka pohrdn ivotem a lsky k smrti pemuje v iv stely smujc k lepmu ivotu na vnosti. Zkaz oputn vry a nenvist k vrm ostatnm tto stele poskytne nasmrovanou hlave a spou stisknutou s rozko pohlavnho orgasmu.

V Konvikov sexuologick definici se vtinov islmsk mu nachz v chylov kategorii hierarchick sexuality dominantn-submisivn nebo a sado-masochistick. Jej podstatou je zskvn rozkoe psobenm bolesti podmannm nebo podmaovn druhch psobenm bolesti. To se pak promt i do krutosti k dtem, zvatm, ivotnmu prosted a poraenm odprcm. Tm vm je islmsk mu nucen udrovat pedstran self-image nadsamce i alfasamce nepipoutjcho projev slabosti, soucitu, ltosti nebo submisivnosti.

K vyjeknut eurka inspiruje Konvikovo ujitn, e biolog a ekolog pochop islm snze ne orientalista. A to prv Dawkinsovm objevem memu, jm je jakkoli informace, kterou lid imituj a pedvaj. Biolog tud me chpat i kad nboenstv jako mem, kter m urit el. Jedinm elem a smyslem existence islmu je en islmu a podzen celho svta, jemu je sprvn obtovat vlastn ivot. Ale memetick virus par excellence dl z islmu a to, e jakmile by islm dle vle Allhovy zvtzil, zniil by sv nositele a tm i sm sebe. Dky memetickmu pkazu i m! by toti dsledkem islmskho vtzstv nad svtem bylo lidstvo pemnoen, sexuln frustrovan, degenerovan, neznajc vlastn minulost, neschopn tvrho vvoje, krut, zniiv ivotn prosted, utpjc se v sektskm nsil a poddajn zblbl.

Nen divu, e Konvika je u del dobu terem nenvisti milovnk islmu a obhjc islmskho prva ohroovat prva a ivoty vech ostatnch. Ale lovka asnoucho nad jejich vehemenc napad pr hodn palivch otzek.

Kdy u prosm nkdo z vs laskav vyd njak spis vysvtlujc, m vlastn krom mon ekologick zchrany planety vyvradnm pemnoenho lidstva by vlda islmu civilizaci a svtu prospla? Kde je njak islmsk kultura, kter by ns povznesla, oduevnila, inspirovala k vt tvoivosti a laskavosti? Jakou dnen literaturu, umn, hudbu, divadlo, vdu, technologii a vzdlanost nabz? Kde jsou njac islmt filozofov, psychologov, lkai i ekonomov, od nich bychom se mohli uit nco veobecn lidsky uitenho? Kde jsou islmsk technick vynlezy usnadujc ivot na planet? Kter islmsk zem by pro svt mohla bt vzorem spravedlnosti, laskavosti, prosperity a astnho it? Kam se podl a m byl zabit onen slavn a do nekonena omlan zlat vk vzdlanosti trvajc dv stalet, ale u sedm stalet mrtv?

Zkuste to konen, prosm. A aby to mlo alespo dv stnky.

Leave a Reply