Přednáška UK na webu: Amnestie z pohledu psychologie a sociologie

Nezávisle a nepoliticky na žhavé politické téma zní podtitul dalšího cyklu přednášek, které z Univerzity Karlovy zprostředkovává web ČT24 v přímém přenosu. Po tři pondělní večery odborníci z UK zkoumají z různých úhlů pohledu aktuální téma amnestie. Cyklus zahájila 21. ledna dvojpřednáška Jiřího Šípka (Amnestie i jako psychologický problém) a Jiřího Buriánka (Amnestie jako výzva veřejnému mínění). Záznam obou bude možné přehrát v tomto článku.

Cyklus přednášek Univerzity Karlovy na téma amnestie

AMNESTIE I JAKO PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM

Anotace: Jde o interdisciplinární téma, kde se psychologie může také vyjádřit k otázkám prožitků svobody a jejího významu pro psychickou stabilitu. Ztráta svobody i její znovunabytí je spojené s psychickým stresem jak pro danou osobu, tak pro její sociální okolí. Jak takový stres snížit?

Přednáší: Doc. PhDr. JIŘÍ ŠÍPEK, CSc., Ph.D. (* 1950). Vystudoval obor psychologie na FF UK. Pracoval v Akademii věd ČR (sociální komunikace) a následně jako psycholog v několika zdravotnických zařízeních. V současné době přednáší na FF UK klinickou psychologii a na DAMU psychologii umění.

AMNESTIE JAKO VÝZVA VEŘEJNÉMU MÍNĚNÍ

Anotace: Hlavní téma přednášky netvoří sama amnestie, ale její dopady na veřejnost. Vzhledem k poměrně bouřlivé odezvě ve veřejném mínění bude kladena otázka po nezamýšlených důsledcích jednání a po očekáváních veřejnosti ve vztahu k řešení komplexních společenských problémů (problém spoléhání na odborný diskurs). Diskutována bude také souvislost s předpoklady teorie procedurální spravedlnosti T. Tylera. Reakce občanů je možno vysvětlovat i na základě poznatků z výzkumů obav z korupce či obecně punitivních postojů veřejnosti. Jedním z pravděpodobných důsledků bude následné selhávání řady propuštěných, proto nelze počítat s tím, že agenda rychle odezní. Samo téma přípravy institucí a odsouzených na tak náhlou změnu jejich situace může být rovněž posuzováno z hlediska poznatků kriminologického výzkumu.

Přednáší: Doc. PhDr. JIŘÍ BURIÁNEK, CSc. (* 1950). Je vedoucím katedry sociologie na FF UK v Praze, kde se věnuje otázkám sociologické metodologie a v posledních letech také výzkumu sociální deviace. Realizoval několik výzkumných projektů k otázkám postojů veřejnosti ke kriminalitě a k bezpečnostním rizikům, výzkumy viktimizace a důvěry v instituce (Mezinárodní projekt Eurojustis). Podílel se na řešení mezinárodních výzkumů násilí na ženách IVAWS 2003 a delikvence mládeže (ISRD2 2007) a na jejich publikačních výstupech. Je autorem nebo spoluautorem několika učebnic (např. Sociologie, Fortuna 2008).

Kdy a kde: Univerzita Karlova, Modrá posluchárna Karolina, vchod z Celetné 20; vždy od 18:00; vstup volný.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu:

  • Vytisknout
  • Poslat e-mailem
  • Chyba v článku

Leave a Reply