kaliteli bir yaşam için psikologa danışın

kaliteli bir yaam iin psikologa dann

Kaliteli bir
yaşam için psikologa danışın HABER:' ANADOLU AJANSI özel Prımer Hastanesi nden Psikolog Ayten Belernıı Yavaşoglu branşı ile ilgili bilgiler vererek gtlnluk yaşantınızda.
evinizde, işinizde, kendi içeri nizde yaşadığınız, çözmekte guçluk çektiğiniz sorunlarınız olabilir bu so runları psikolojik destekle çözebilir, geleceğe daha huzurlu bir şekilde ba kabılirsinız "dedi Yavaşoftlu şöyle konuştu.

"Psikoloji biliminin tanımı insan 1 davranışları ve zihinsel süreçleri ve bunların altında yatan nedenleri ın celeyen bir bilimdir Yanı. insan davra nışları altında yatan psikolojik sosyal ve biyolojik süreçleri ele almaktadır Psikologlar ise.

bireylerin gunluk ya şamlarındakı iniş çıkışlarla baş ede bilmelerine yardımcı olmaya çalr.
maktadırlar Tabı bu yardım ark ıdaşça kurulan bir ilişkiden ç .

psikologun profesyonel bir şekilde t um psıkolo jı bilgisini kullanmasıyla gerçekleş inektedir Psikologlar, bireylere koç olmaktan çok aldıkları eğitim gereği bireylere fizyolojik, sosyolojik ve pr.ı kolojık açılardan bakabilmektedirler Son yıllaıda Dünyada v- luıkıyt? !• pslkoteraplnın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkisi kabul görmektedir i ııksel sağlığımız zaman zaman -.

•V teye ugtıiy.ıbılnıek tedıı Orneftın sn fiuk algınlığında r: ısıl doktor.

ı basvıı rabıllyorsak karmaşık hır yapı olan tuh saglifti da zarar gördüğünde destek ve tedaviye ihtiyaç duyması son dere ce doğal bir durumdur Psikoterapiler yapılan görüşmeler ya da danışma sureci Guzın abla sohbeti ya da deıt dinleme şeklinde deflıl pıofesyonel bu şekilde gerçekleşmesi geıekmektedıı Psikoterapi bit uzmanın size t ıvsıve lerde bulunup sızın adınıza karar alma suıecı sadece çocuklupunuzıı anlat tığınız. geçnış.

trk. travmaları dile ge tırdıglnız.

sadece mutluluk lagıtan yaıgılayan bir surç deftılılır Aile da nışınanlıflırıda ise. bizler kim oldupu muzu nasıl gelişip değiştiğimizi, aile içi etkileşimlerimiz iletişimlerimiz ya ila çatışmalarımızı aile danışmanlığı aracılığıyla daha acık hale getırebıl mekteyız Psikolojik testler aracılığıyla ise bireylen daha loptu deperlendıre biliriz Ornepın.

kulandıgımız norolojık testler va da zeka testleri ile hkkat eksikliği hıpeıaktıvıtesı olan çocukları kişilik testleri ile bireylen daha doğru değerlendirebilmekteyiz bunur gıb: bize doğru yol gösterebilecek güvenilir testlerle mümkün lur

Leave a Reply