8 branşta özel eğitim kurumu açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin, dershanelere ilişkin kararının ardından, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, lise ve dengi okul mezunlarına yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe (felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık) bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerin öğretim programlarının süresi ve içeriği, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemeyecek. Özel öğretim kurslarında da öğretim programlarının süresi ve içeriğinde Genel Müdürlük onayı olmadıkça kurumlar tarafından değişiklik yapılamayacak.

Temel liseler ve özel öğretim kurslarında program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni programın onayı için başvuru yapılması gerekecek. Özel öğretim kursları yeni programı onaylanmak üzere valilik aracılığıyla genel müdürlüğe sunacak. Değişiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içerisinde onaylatmayan temel liseler ile süresinde değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan özel öğretim kurslarının da ilgili programı iptal edilecek.

Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri temel liselerde lise ve dengi okul mezunlarının, özel öğretim kurslarında ise kursiyerlerin görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulacak. Temel liselerde ve özel öğretim kurslarında, kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla 3 bilim grubunun programına izin verilecek.

Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için kurum binası kurucuya ait ise binanın tapu senedi örneğiyle başvuru tarihi itibarıyla tapu senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği ile valiliğe başvurulması gerekecek.

Ancak valiliğin incelemesinde kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında adli veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilecek. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecek.

Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka kuruma dönüştürmek istemesi halinde gerekli belgelerle valiliğe müracaat edecek. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve 3 aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi halinde 15 iş günü içinde eski kurum kapatılacak ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek dönüşüm sağlanacak.

Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında adli veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınacak.

Gerçek kişi olan kurucunun, kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde, kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisinin kesilmesi için okullarda öğretim yılının sonuna kadar, diğer kurumlarda ise 3 ay süre verilecek. Gerçek kişi olan kurucunun ölümünde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekaletnameyle aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi okullarda öğretim yılının sonuna kadar diğer kurumlarda ise 3 ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekecek.

Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisinin kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin okullarda öğretim yılının sonuna kadar, diğer kurumlarda ise 3 ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekiyor.

Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmeyecek.

Çeşitli kurslarda, kurs programına uygun ögretmen, uzman ögretici veya usta ögretici, özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici görevlendirilecek.

Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilecek. Birim, öğrencilerin veya kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alacak.

Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanacak. Meslek edindirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet içi eğitim merkezlerinde, 20 ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, milli eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilecek.

Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liseler ise kendi öğrencileri için valilik izniyle sadece hafta içi haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında takviye kursları açabilecek.

Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılacak. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılacak ve kursiyerlere geri bildirim verilecek. Sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılacak. Bu kursiyerler için Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecek. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu sınavlar yapılacak.

Okullarda sınıf mevcutları, okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24'ten fazla olamayacak. Ancak lise ve dengi okul mezunlarına yönelik bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları 16 kişiyi geçmeyecek.

Okullar dışındaki kurumlarda ise sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyerin üzerinde olamayacak. Ancak özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları 16 kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulacak.

Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 40'ını geçemeyecek.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilecek. Kayıtta öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve öğrenci belgesi istenecek.

Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi okul saatleri dışında veya cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilecek. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin, özel öğretim kursuyla de ilişiği kesilecek. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilecek. Kursiyerler, sadece öğrenim veya sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilecek.

Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu için alacakları ücretleri ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar tespit ve ilan edecek.

Dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bağımsız bina girişi şartı aranmayacak.

2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını uygulayacak kurumların, programlarını 2015 sonuna kadar onaylatmaları gerekiyor.

Okullara, çeşitli kurslara, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmetiçi eğitim merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında, usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranacak. Ülkesi belli olmayan, sığınmacı veya mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi istenmeyecek. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az 6 ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılacak. 

Leave a Reply