49 χρόνια πρίν στην «Κ» 8.XI.1966

ΡΩΣΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΙΣ: Λονδίνον, 7.- Ο αγών των ρεβιζιονιστών ηγετών του Κρεμλίνου και των δογματικών Κινέζων κομμουνιστών ηγετών εισήλθεν ήδη εις οξυτάτην φάσιν, πράγμα που κατεφάνη με τον σημερινόν εορτασμόν της οκτωβριανής επαναστάσεως. Ούτω, ο Ρώσος υπουργός Αμύνης στρατάρχης Μαλινόφσκυ (φωτογραφία), εις λόγον του, που εξεφώνησε σήμερον εις την Ερυθράν πλατείαν της Μόσχας, εχαρακτήρισεν ως αξιοθρήνητον την σημερινήν πολιτικήν των Κινέζων ιθυνόντων, οι οποίοι αποκρούουν την ενότητα δράσεως διά την υποστήριξιν του αγώνος του Βορείου Βιετνάμ κατά της αμερικανικής επιδρομής. Εις το σημείον αυτό, ο επιτετραμμένος της Λαϊκής Κίνας κ. Ντεχ Τσουν και οι δύο Κινέζοι στρατιωτικοί ακόλουθοι εγκατέλειψαν, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, την Ερυθράν πλατείαν.

Η ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: (Ανάλυσις του Ιωσήφ Αλσοπ). Ουασιγκτών, Νοέμβριος.- Με το προσωπείον του αχρηστευομένου Μάο και με τους ερυθρούς φρουρούς ο Λιν Πιάο ηθέλησε να κυριαρχήση της εξουσίας. Η εκδηλωθείσα αντίδρασις εματαίωσε τα σχέδιά του και το πραξικόπημα απολήγει βραδέως εις πολιτικόν ανταγωνισμόν. Η ομάς Λιν Πιάο και η Αντιπολίτευσις έχουν τας αυτάς πιθανότητας επιτυχίας.

«ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ‘’ΚΑΡΦΙΤΣΑ’’»: Θεσσαλονίκη, 7.- (Του ανταποκριτού μας).- Διηυκρινίσθη κατά την σημερινήν ημέραν της δίκης Λαμπράκη ότι ουδέποτε υπήρξεν η οργάνωσις ‘’Καρφίτσα’’ και ότι ο προκληθείς υπό της αριστεράς τεχνητός θόρυβος εβασίσθη εις το εξής γεγονός: Οταν δύο ημέρας προ του φόνου του Λαμπράκη επεσκέφθη την Θεσσαλονίκην ο πρόεδρος Ντε Γκωλλ, την αστυνομίαν εβοήθησαν εις τα μέτρα ασφαλείας ωρισμένοι πολίται, οι οποίοι διά την αναγνώρισίν των υπό των οργάνων της χωροφυλακής παρεκλήθησαν να φέρουν εις το πέτον των μίαν καρφίτσαν. Τα ανωτέρω κατέθεσεν ο εξετασθείς σήμερον μάρτυς Παν. Μήτσης, λιμενεργάτης, ο οποίος είχε συμπεριληφθή εις την ομάδα ασφαλείας του Ντε Γκωλλ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Γιάννη Ρίτσου: «Ορέστης». Ποιητική σύνθεσις. Σχ. 8ον. Σελ. 98. Εκδόσεις «Κέδρος», Αθήναι 1966.

ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ: Εις το Αθηναϊκόν Τεχνολογικόν Ινστιτούτον εγκαινιάζεται την 16ην τρέχοντος [...] αναδρομική έκθεσις έργων του αειμνήστου ζωγράφου – καθηγητού της ΑΣΚΤ Σπ. Παπαλουκά. Θα ομιλήση διά το έργον του καλλιτέχνου ο κ. Αλ. Κοντόπουλος.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΛΛΑΣ:  (Γάμοι.) Πάνος Γ. Μουλλάς και Μιράντα Π. Τσιώμη ετέλεσαν τους γάμους των.

Leave a Reply