41. Valné shromáždění ČRDM přijalo dvě nové členské organizace

Česká asociace studentů psychologie, z. s.The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o. p. s. se mohou počítat mezi členské organizace České rady dětí a mládeže (ČRDM).

Rozhodlo o tom 41. Valné shromáždění ČRDM, konané 20. 11. 2014. Jeho delegáti rovněž vyslechli informace Představenstva ČRDM, schválili návrh rozpočtu České rady na rok 2015 a přitakali i návrhu jejích krátkodobých priorit. Podpořili také rozhodnutí jejího představenstva neuspořádat v roce 2015 známou Bambiriádu (a neposkytnout ani práva spjatá s užitím tohoto názvu jiným subjektům), a to z důvodů především ekonomických a organizačních.

Počet členských spolků ČRDM je proměnlivý – kolísá, přičemž dlouhodobě osciluje kolem stovky. Jejich aktuální počet po tomto valném shromáždění je 97.

Česká asociace studentů psychologie je dobrovolnou neziskovou organizací studentů psychologie působící v ČR. K jejím hlavním cílům náleží podpora komunikace a spolupráce s profesními organizacemi, propagace psychologie a šíření jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací; v současnosti je aktivní na pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze. V době přijetí do ČRDM měla 253 členy, z toho 235 ve věku od 19 do 26 let. „Máme i pár projektů zaměřených na děti, třeba projekt Do světa autismu nebo V jednom světě – což asi mluví za vše,“ poznamenala mj. během prezentace „své“ organizace Kateřina Palová.

Posláním The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation je podporovat mladé lidi na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění prostřednictvím programu DofE. Jde o vzdělávací program, který mladým lidem umožňuje rozvíjet jejich dovednosti a aktivně využívat volný čas. Coby ópéeska nemá zmíněná organizace členy; účastníků jejích aktivit je na pět set (většinou ve věku do 26 let). Program DofE byl řadu let v ČRDM zastoupen organizací Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o.s., jíž bylo počátkem listopadu na její vlastní žádost ukončeno členství v České radě. Nově přijatý subjekt tedy nevznikl dle zákona transformací z původního o. s. – jde o organizaci s jiným IČ, a proto bylo zapotřebí o jeho přijetí do ČRDM znovu hlasovat. „Naší činností – vlastně jedinou a hlavní – je šířit program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu po České republice. Jedná se o volnočasové aktivity mládeže, o neformální vzdělávání,“ připomněla Šárka Čapková podstatu aktivit vyvíjených obecně prospěšnou společností, již zevrubně představila.

Ke svým prioritám pro příští rok řadí ČRDM například úsilí vynakládané (hl. pracovní skupinou Stát) v oblasti legislativy. Chce se zaměřit mj. na občanský zákoník, na zákon o dobrovolnictví, zákon o veřejně prospěšných organizacích, na osvobození neziskovek od soudních poplatků apod. Snahou České rady bude – tak jako doposud – prosadit volitelnou registraci tzv. dětských skupin.

K bodu „Informace z představenstva“ postupně vystoupilo několik řečníků. Miroslav Jungwirth referoval o praktickém projektu evropských karet mládeže EYCA, místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka o projektu dobrovolnických aktivit „72 hodin“ a projektu „Sametky“, spočívajícím v uspořádání soutěžní geocachingové hry cílené k výročí Sametové revoluce, a předseda ČRDM Aleš Sedláček přiblížil projekt SAFE, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ); v organizacích se v jeho rámci testuje metodika oceňování hodnoty dobrovolnické práce s dětmi a mládeží – výsledky testů by pak mohly posloužit neziskovkám při financování grantů. Aleš Sedláček také přečetl přítomným zprávu Revizní komise ČRDM: ta neshledala v hospodaření ani fungování České rady žádná pochybení. Zahraniční sekretář Marek Krajči upozornil na startující spolupráci ČRDM s německými partnery při využívání saských a českých turistických objektů pro mládež. K návrhu rozpočtu ČRDM pro rok 2015 se vyslovil ekonom České rady Oldřich Bystroň a Martina Heryšerová představila činnost skupiny ČRDM pro inkluzi.

Pokud jde o Bambiriádu, 41. Valné shromáždění ČRDM v této věci schválilo předchozí postup představenstva České rady. Delegáti se hlasováním většinově (v poměru 38:5) vyslovili pro to, aby značka Bambiriáda nebyla v roce 2015 poskytnuta pořadatelům, kteří by ji chtěli sami zorganizovat. Delegáti zohlednili mj. fakt, že dodržování celé sady smluvních pravidel, v jejichž mantinelech se známá celorepubliková akce v jednotlivých městech vždy odehrávala, by nebylo možné účinně kontrolovat, a zaručit tak její dosavadní ráz. Ze strany vedení ČRDM zaznělo, že pokud se v regionech v příštím roce objeví lokální akce podobného druhu – pod jiným, pokud možno originálním názvem – Česká rada takový přístup přivítá. Její vedení hodlá rok, v němž nebude Bambiriáda pořádána, využít k důkladnému rozboru situace kolem ní a k prodiskutování možností jejího vývoje včetně případných inovací.

To jsou alespoň ve zkratce hlavní výsledky tříhodinového jednání 41. VS ČRDM. Konalo se v zasedací místnosti účetní a auditorské firmy Kočka s.r.o., sídlící na Senovážném náměstí v centru Prahy. Vzhledem k relativně nízkému počtu účastníků (cca 30) proběhlo jednání podle stanov formou tzv. náhradního valného shromáždění.

Leave a Reply