240 promrhaných milionů ze státního rozpočtu …a jeden antropolog …

Pominu, co maj na katede psychologie provozn ekonomick fakulty zemdlsk univerzity pohledvat pednky z "antropologie nboenstv", "etnick konflikty a sociln hnut" i "lingvistick antropologie",ppadn "duchovn kultura Evropy", kter vechny autor vyuuje. Celkem je to neuviteln spektrum 21 rznch pedmt z oboru, ekonomickmu provozu a jeho personalistice (odvodnn existence katedry na fakult) v naprost vtin vzdlenmu. Ve svm svatm naden pro svj vzkum a jeho dleitost pro veobjmajc univerzitn vesmr autor zapomnl, z jakho to vemene erp.

A to nen vynlezce lodnho roubu Ressel...

Pravdou je - a tm se chci autora vzkumu Kazach zastat, e doc. Kokaisl nerozhoduje ani v nejmenm, jak m bt npl provozn ekonomick fakulty zemdlsk univerzity. Zda se tam nem vyuovat astronomie a zda v arelu nem stt i hvzdrna. Za to jsou zodpovdni jin - rektor a dkan fakulty, ppadn prorektoi a prodkani pro rozvoj, pro vzkum a pro vuku. Ppadn vdeck rada. O nkterch z nich budeme mluvit v estm pokraovn, protoe megalomansk expanze PEF u ohrouje samotnou univerzitu.

Faktem zstv, e provozn ekonomick fakulta ZU za nkolik let neuviteln nabobtnala a stala se vesmrem sama pro sebe, s neuvitelnm potem student, kte ke hnoji nikdy ani neichli. Pitom pvodnm smyslem, raison d'être jej existence bylo rozit obzor vedoucm pracovnkm v zemdlstv - primrn pedsedm sttnch statk, JZD i lesnch zvod, rybstv atp. Nauit je zkladm psychologie pi prci s lidmi a personalistice, nauit je podnikov ekonomice, etnictv a zkladm managementu, nauit je pouvat vpoetn techniku v zen prmyslovho provozu i plnovn ekonomiky podniku. Byla vdy pro kolu pomocnou fakultou, nikoliv profilovou. Kdo chtl studovat zahranin obchod, el na VE. Kdo chtl studovat potaovou vdu, el na FEL VUT nebo na MFF UK. Kdo chtl bt provoznm psychologem, el na FF UK, kdo chtl dlat klinickou psychologii, el na LF UK. A kdo chtl bt antropologem, nevybral si hnojrnu.

Dnes provozn ekonomick fakulta, sama vt ne VE, se sna Vysokou kolu ekonomickou (a nejen ji) komplexn nahradit. Nkter katedry se sna nahradit informatick a kybernetick vzdln VUT i MFF UK, jin se sna konkurovat katedrm psychologie LF i FF UK, dal pracovit si hraje na andragogiku a personln zen na FF UK, Kokaisl se sna pedstihnout sm celou katedru antropologie na Prodovdeck fakult i FHS UK. Pro? Vdy je to zvrhl.

Rozumm tto expanzi pouze v kontextu bezednho grantovho dojen a neuvitelnho pltvn, kterm se za nezjmu MMT v trnm chaosu sna ZU konkurovat Karlov univerzit i VUT jen proto, aby zde pedagogov mohli mt padestitiscov platy.

To co mi vad a pro jsem zmioval Kokaislv vzkum, je miziv vztah k zamen pracovit, na kterm vyuuje. Katedra psychologie se m vnovat psychologii se zamenm na fakultn orientaci, nikoliv politick geografii, vzkumu mdi i antropologii (kterm se vnuje). Monografie o Stedn Asii, "slouc pleitostnm zjemcm o Stedn Asii" me autor pst ve svm volnu. Stejn jako to in destky a stovky vdc - konk, kte nemli to tst, aby si nali tepl univerzitn flek a mohli si dlat, co chtj. Vad mi miziv vkonnost dle stvajcch kvantifikovanch kritri pro rozvoj vdy - 370 tisc K na 1 RIV, i kdy chpu, e Kyrgyzstn nen pro antropologa jednodue dostupnou zem. Je koda, e docent Kokaisl nen soust komplexnho pracovit antropologie na fakult njak jin univerzity, kter m tento obor v primrnm popisu prce. Zde by mohl svj pedagogick i vdeck potencil rozvinout a vyut - pro studenty i vdu elnji.

Akreditan komisi MMT, kterou Kokaisl tak pohrd, jsem zmioval z jednoho dvodu, pro tene ne nezajmavho. Pi poslednm hodnocen rovn doktorskch studijnch program na podzim 2011 oste kritizovala veden PEF - a to i za organizaci vdy na fakult, jej vsledky a publikan innost pedagog. "Fakulta tak v sebehodnotc zprv nepojmenovala zkladn problmy, kterch si je, jak se
ukzalo pi nvtv PS, vdoma pedevm oblast kvalifikan struktury pedagog, vysok poet disertanch prac na
jednoho pedagoga, problmy vychzejc ze specifickho postaven PEF a jejch pedagog na
ZU... V prv ad je problmem tematick i personln
prolnn obor, nejsou jasn stanoveny jejich kontury pinou je personln zabezpeen
obor (pedagogov s nevyhrannou vzkumnou orientac smrem k oboru). Toto prolnn se
pak negativn projevuje na nevyhrannm profilu absolventa, jeho znalosti a dovednosti
neodpovdaj nrokm pro jednotliv vdn obory."
Tolik orgn, kter udluje onm unverzitnm vdcm posvcen. templ.

Pipomnm pi t pleitosti, e PEF m akreditovan tyto doktorsk studijn programy (obory): Ekonomika a management (Management), Ekonomika a management (Podnikov a odvtvov ekonomika), Hospodsk politika a sprva (Regionln a sociln rozvoj), Kvantitativn metody v ekonomice (Systmov inenrstv), Systmov inenrstv a informatika (Informan management).

Antropologii ani etnologii, kulturln i teritoriln studia tam jaksi nevidm.

Je to zbavn ten - tak zbavn, e na strnkch ZU jsou hodnotc zprvy ke staen, ale pouze pi sdlen hesla (kter nikdo z pedagog od dkana nedostal). Britsk listy tmito dokumenty disponuj.

Zprva Akreditan komise
o hodnocen doktorskch studijnch program
na Provozn ekonomick fakult esk zemdlsk univerzity v Praze - z 2011 ARCHIV BL

Na zasedn v lednu 2012 AK MMT odmtla akreditaci oboru "Poradenstv a zen v odbornm vzdlvn" se zdvodnnm, e "profil absolventa neodpovd
skladb studijnch pedmt a clm studia.
Nedostaten personln zabezpeen, vetn
garance psychologickch pedmt.

Pedloen studijn opory pro kombinovanou
formu studia neodpovdaj svou kvalitou
nrokm na tvorbu tchto opor."

Zpis ze zasedn Akreditan komise
30. 1. 1. 2. 2012, ZDE

Mnoho ps, zajcova smrt.

Mon kdyby katedra psychologie, na kter vyuuje devt vyuujcch, z toho tyi docenti (pitom jet existuje katedra humanitnch vd, s 52 pedagogy, kter "objevuje "prostor na trhu" pro vuku sociologickch, politologickch a filozofickch pedmt" a jej vzkum navazuje na bohatou tradici rurln sociologie" - hu), se vce vnovala tomu, co m ve skutenosti pro fakultu dlat, uspla by. I kdy je potujc , e se v oficilnch informacch o n dozvm, e sponzoruje v prask zoologick zahrad makaka magota... Pedseda akademickho sentu PEF Mgr. Ing. Pavel Michlek, Ph.D. by se napklad mohl vce vnovat "Pracovn motivaci - radm, nvodm a zkuenostem z pohledu poradenstv psychologie prce a organizace", ne "srovnn kulturnch zmn u afghnskch Kyrgyz a Kyrgyz v Kyrgyzstnu".

Nemm naprosto nic proti Kazachm ani Kyrgyzm. Jsou to poctiv pastevci, kte sv stda miluj. Jsou soust jejich historie a kultury. Zkoumn jejich ivota mimo outdoorovho dobrodrustv na minovch polch Afghnistnu i v sedle kon v Kyrgyzstnu pinese antropologm i nm vem mnostv uitench informac. Pro ekonomiku zemdlskho provozu eskch firem nepinese vak nic. A o to pece jde. Nebo ne?

Dal dly serilu o PEF ZU

29. 05. 2012 tpn Kotrba: Jak se dl kdrov politika na hnojrn - seniorsk intermezzo ZDE

Open all references in tabs: [1 - 4]

Leave a Reply