ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 29 . 06 . 2015 – Αποφάσεις Γενικής …

ΔΑΪΟΣ   ΠΛΑΣΤΙΚΑ   Α.Β.Ε.Ε.

29 . 06 . 2015 Αποφάσεις  Γενικής  Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι   στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 πρωϊνή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ( 8 )  οκτώ  μέτοχοι οι οποίοι  εκπροσωπούν  12.432.009     από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι  το  82,88 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,88% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.432.009     μετοχές , και 12.432.009       έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 για την μητρική εταιρία , χωρίς τη διανομή μερίσματος.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,88 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.432.009           μετοχές , και 12.432.009           έγκυρες  θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,88 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.432.009         μετοχές , και 12.432.009           έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2014 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,88 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.432.009       μετοχές , και  12.432.009      έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (01/01/2015 -31/12/2015) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά  του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,88 % επί του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.432.009       μετοχές , και  12.432.009      έγκυρες  θετικές

ψήφους) και ενέκρινε  την από 29/12/2014 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την οποίαν

αποφασίσθηκε η αυτοτελής φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72

παρ.12 13 του ν.4172/2013 τον χαρακτηρισμό αυτών ως φορολογηθέντων καθότι αυτά δεν

διανέμονται αλλά τυχόν διανομή τους θα αποφασισθεί στο μέλλον.

  1. 6.  Σε σχέση  με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

 

Leave a Reply